Zakres usług

Kancelaria świadczy fachową i kompleksową pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej a także szeroko pojmowanych spraw cywilnych w Polsce. Do problemów klienta podchodzimy w sposób profesjonalny i indywidualny, przywiązując przy tym najwyższą wagę do aspektów biznesowych jego działalności.

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo cywilne sensu largo w tym: prawo zobowiązań, spadkowe i rodzinne
 • prawo spółek handlowych
 • prawo papierów wartościowych, instrumentów finansowych i rynków kapitałowych
 • prawo obrotu nieruchomościami
 • prawo na dobrach niematerialnych (własność intelektualna i przemysłowa)
 • prawo podatkowe
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo sportowe

Podstawowy zakres usług:

 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa polskiego
 • przygotowywanie oraz weryfikowanie umów zawieranych w ramach działalności (typowych i nietypowych)
 • doradztwo związane z optymalizacją prowadzonej działalności gospodarczej (w tym podatkowej)
 • przygotowanie emisji dłużnych instrumentów finansowych (weksli inwestycyjnych, obligacji, warantów
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającym oraz reprezentacja podmiotów innych niż oskarżony w postępowaniach karnych
 • windykacja sądowa oraz nadzór nad czynnościami egzekucyjnymi podejmowanymi przez komorników sądowych
 • obsługa prawna procesów inwestycyjnych (w tym m.in. budowlanych), prowadzenie negocjacji umów oraz przygotowywanie dokumentacji z tym związanej
 • sporządzanie projektów pism i odpowiedzi na pisma w toku negocjacji, postępowań polubownych, postępowań sądowych i administracyjnych
 • zakładanie spółek prawa handlowego
 • łączenie, podział, przekształcenia społek prawa handlowego
 • fuzje i przejęcia
 • wykonywanie due dilligence podmiotów gospodarczych
 • windykacja należności pieniężnych
 • przygotowywanie niepublicznych emisji papierów wartościowych
 • przygotowanie regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania na rynku papierów wartościowych (np. dotyczące zachowania informacji poufnych u emitenta)
 • opracowywanie projektów uchwał organów spółki
 • organizowanie i przeprowadzanie zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń
 • doradztwo związane z obrotem nieruchomościami w tym przeprowadzanie analiz stanu prawnego nieruchomości
 • doradztwo w zakresie obowiązków giełdowych spółek publicznych.